تماس با ما

شعبه یک ایران ، قزوینمدیریتمهندس خوانساریایمیلinfo@1kasb.com
همراه 00989127823815تلگرامtelegram.me/husseinkhansari
شعبه دوآمریکای شمالی ، کانادامدیریتمهندس شادمانایمیلvancouver@1kasb.com
همراه 16043569689تلگرام
شعبه سهایران مشهدمدیریتمهندس تقی زادهایمیلmashhad@1kasb.com
همراه 989120976757تلگرام
مجازیکارشناس فروشمسئولمونا نیکزادهتلگرامtelegram.me/monanikzadeh
مجازیکارشناس شبکه اجتماعیمسئولمهرناز ابارشیتلگرامtelegram.me/mehrnazabareshi
مجازیکارشناس آموزش مجازیمسئولسما وزیریتلگرامtelegram.me/samavaziri
مجازیکارشناس پشتیبانی وبمسئولسحر احسانیانتلگرامtelegram.me/saharehsanian
[vfb id=2]

    سبد خرید