شعبه یک ایران ، قزوینمدیریتمهندس خوانساریایمیلinfo@1kasb.com
همراه ۰۰۹۸۹۱۲۷۸۲۳۸۱۵تلگرامtelegram.me/husseinkhansari
شعبه دوآمریکای شمالی ، کانادامدیریتمهندس شادمانایمیلvancouver@1kasb.com
همراه ۱۶۰۴۳۵۶۹۶۸۹تلگرام
شعبه سهایران مشهدمدیریتمهندس تقی زادهایمیلmashhad@1kasb.com
همراه ۹۸۹۱۲۰۹۷۶۷۵۷تلگرام
مجازیکارشناس فروشمسئولمونا نیکزادهتلگرامtelegram.me/monanikzadeh
مجازیکارشناس شبکه اجتماعیمسئولمهرناز ابارشیتلگرامtelegram.me/mehrnazabareshi
مجازیکارشناس آموزش مجازیمسئولسما وزیریتلگرامtelegram.me/samavaziri
مجازیکارشناس پشتیبانی وبمسئولسحر احسانیانتلگرامtelegram.me/saharehsanian

فرم ارتباط با نمایندگان

  • درخواست

 

ارسال درخواست