حامیان و همراهان یک کسب

شرکت تبلیغاتی یک کسب همواره بعنوان کارآفرین در حوزه آموزش و خدمات همواره سعی در ایجاد ارتباط برون سازمانی با ارگان ها و نهادهایی که به پیشرفت این مهم کمک می کردندمی نمود.

از این رو به راستی نقش افراد خوشفکر در یاری تیم آموزشی و خدماتی یک کسب را صرفا می توان با یادآوری نامشان در قسمت حامیان و همراهان یک کسب پاس داشت .