درس سوم

۳۶ دقیقه

نکات مهم در طراحی حرفه ای | از تامین تا طراحی

درس دوم

۲۳ دقیقه

نکات مهم در طراحی حرفه ای | از طراحی تا انتشار

درس سوم

۳۳ دقیقه

پروژه عملی این کارگاه